DE VOORINGENOMENHEDEN, VALSHEDEN EN ONTOEREIKENDHEDEN VAN DE REGULIERE WETENSCHAP

Dit zit hem in 10 KWESTIES, die kortweg hierop neer komen:

1 - Het is gebaseerd op een vooringenomen, valse & ontoereikende Epistemologie van Immanuel Kant die eenvoudigweg ervaring uitsluit als een bron van kennis, terwijl hij daarvoor geen enkel bewijs aandraagt;

2 - Het gaat ervan uit dat het gebruik van alleen het Intellect en onze 5 fysieke zintuigen DE manier is om waarheidsgetrouwe kennis te verkrijgen, terwijl het Intellect in wezen alleen maar een instrument van onderscheidingsvermogen is (om gegevens te verkrijgen en een eerste analyse te maken, niet om definitieve eindconclusies mee te trekken). Deze Premisse resulteert in het slechts aanhangen en opleggen van een Materialistisch Intellectueel Wereldbeeld;

3 - Het gaat ervan uit dat het gerechtvaardigd is om ALLEEN "Quantificeringen" en "Vervalsingen" toe te passen voor het uitvoeren van onderzoek, waardoor het onderzoek wordt beperkt en willekeurige aannames, verdraaiingen, sjoemelen en manipulatie mogelijk worden gemaakt.

4 - Het gaat ervan uit dat die "bewezen" (alleen niet-gefalsificeerde) Hypothesen (kwestie No. 3) eenvoudigweg allemaal op de werkelijkheid kunnen worden geprojecteerd, waardoor het louter materialistische en willekeurige Paradigma van het Leven, de Werkelijkheid & de Mensheid nog verder wordt verstevigd;

5 - Het gaat ervan uit dat alleen het beschrijven van de gevolgen en processen van fenomenen en hun enige intellectueel gekwantificeerde hypothesen en conclusies daaruit, wetenschap is, terwijl het onverschillig en onwetend blijft over WAT dit alles in gang heeft gezet, HOE en WAAROM;

6 - Het negeert, laat weg, en ontkent “Kwaliteiten”, inclusief dus die van onze Ziel, Geest en de Geestelijke Wereld;

7 - Het heeft geen antwoorden gegeven die de Mysterie & de Betekenis van het Leven ondubbelzinnig zouden oplossen;

8 - Haar vooringenomen, onjuiste en ontoereikende benadering resulteert in een beperkt, vervormd en onwaar wereldbeeld, totaal zonder logica en rede - dus "niet meer dan een zichzelf in stand houdend geloofssysteem";

9 - Velen van de vooraanstaande en leidende wetenschappers zijn corrupt, narcistisch, gewetenloos en kwaadwillend, en publiceren onderzoek onder hun naam wat niet van hen is of geven hun “wetenschappelijke” mening terwijl die 1-op-1 van partijen komt met egocentrische doeleinden die kwaadaardig en mensvijandig zijn.

10 - Het op basis van de materialistische wetenschap ontwikkelde beleid, de voorspellingen,de projecties en de technologieën ontbeert het volledig aan deugdelijke, geïntegreerde, coherente, logische, morele, zielen geest gerelateerde evaluaties, verificaties en inzichten.

De uitgebreidere versie inzake deze 10 Kwesties kunt u hier lezen: De 10 Vooringenomenheden, Valsheden en Ontoereikendheden vd Reguliere Wetenschap - April, 2022.pdf

Van zeer groot belang is het nog in 2022 dat het officiele relaas m.b.t. COVID-19/Corona dat ons wordt voorgeschoteld al deze ongerijmdheden laten zien. Dit blijkt alleen al op basis van de genoemde NEGEN fundamentele Vooringenomenheden, Valsheden en Ontoereikendheden van de reguliere wetenschap. Door die analyse van de 9 Kwesties komt de officiele versie inzake COVID-19/Corona al zeer zeker niet doorheen.

Daarnaast is inmiddels een enorme berg aan leugens, verdraaiingen, gesjoemel en criminele handelingen bekend geworden. Dat nadere onderzoek waardoor het helemaal onderuit wordt gehaald, kunt u lezen in de: "COVID19 False Flag"

Een dergelijke opsomming is ook gedaan in het nog steeds in 2022 voortsleepende leugen-dossier inzake Climate Change in de “Ontmaskering van de Climate Change Hoax

Algemene Conclusies:

Deze TIEN KWESTIES tonen aan dat het TOTAAL GEEN ZIN HEEFT om aan te nemen dat de reguliere wetenschap en alles wat het produceert, aan cognitie, data, kennis, projecties van toekomstige gebeurtenissen, politieke beslissingen, beleid of technologieën, zouden leiden tot ondubbelzinnig verduidelijkende waarheidsgetrouwe verklaringen of definitieve conclusies over het leven, de mensheid, de realiteit, ons lichaam, onze ziel, onze geest, spiritualiteit, spirituele verschijnselen, de geestelijke wereld of religie.

Dus, indien er met de wetenschap NIET wordt gesjoemeld, of gemanipuleerd en het zichzelf ervan weerhoudt te beweren dat het alwetend is en eerlijk de beperkingen ervan erkent (de nrs. 1-10), dan zou het resultaat van onderzoek en cognitie relevant kunnen zijn.

Echter in dat geval zal het ook slechts een gedeeltelijk aspect van de werkelijkheid weergeven, en mag het NIET ONS HELE LEVEN DICTEREN, noch de politiek, noch het beleid en de technologieën die we ontwikkelen.

Het zou gebruikt kunnen worden in het algehele proces om tot een ware wetenschap te kunnen komen. Het blijft echter een kwestie van er zeer voorzichtig en gedoseerd mee omgaan.

En het is dus vanwege deze zeer grote problemen waar we mee geconfronteerd worden zoals in de Climate Change Hoax en de COVID19 False Flag dat we ons wereldbeeld opnieuw moeten definiëren en uitbreiden naar een degelijk, holistisch wereldbeeld dat resulteert in een waarheidsgetrouwe wetenschap, zodat we goede politieke beslissingen, goed beleid en maatregelen kunnen genereren, alsook technologieën (producten en diensten) die weldoenend zijn voor de mensheid.