De Vooringenomenheden en Valsheden van de materialistische wetenschap

Dit betreft ACHT PUNTEN, die kortweg hierop neer komen:

  • NUMMER 1 - Het is gebaseerd op een vooringenomen en valse Epistemologie
  • NUMMER 2 - Er wordt van uitgegaan dat de toepassing van 'Louter het Verstand' dé enige manier is om waarheidsgetrouwe kennis te verkrijgen, terwijl het verstand, of beter gezegd ‘het Intellect’, alleen bruikbaar is om informatie te verzamelen en een eerste analyse te definiëren en niet om definitieve conclusies mee te trekken. Dit resulteert in het vasthouden aan een louter materialistische wereldbeschouwing.
  • NUMMER 3 - Een bevooroordeelde en valse onderzoeksopzet van alleen maar Kwantificering en Falsificatie die willekeurige veronderstellingen, sjoemelen en manipulatie mogelijk maakt.
  • NUMMER 4 - Er wordt er van uitgegaan dat die zgn. 'bewezen' (niet-gefalsificeerde) hypothese (nr. 3) klakkeloos 1-op-1 op de werkelijkheid kan worden geprojecteerd, hetgeen resulteert in een louter materialistisch paradigma van het leven, de werkelijkheid en de mensheid.
  • NUMMER 5 - Het negeert en ontkent Kwaliteiten en andere werkelijkheden, incl. die van onze ziel, onze geest en die van de geestelijke wereld.
  • NUMMER 6 - Het heeft geen sluitende antwoorden geproduceerd met betrekking tot de mysteries en de zingeving van het leven, noch van ons leven zelf.
  • NUMMER 7 - Het is slechts een 'zich zelf in stand houdend geloofssysteem', een  kaartenhuis.
  • NUMMER 8 – Het op basis van de materialistische wetenschap ontwikkelde beleid, de voorspellingen, de projecties en de technologieën ontbeert het volledig aan geïntegreerde, coherente, logische, morele, ziel en geest gerelateerde evaluaties, inzichten en verificaties.

Algemene Conclusies:

Deze 8 PUNTEN tonen aan dat het TOTAAL GEEN ZIN HEEFT om aan te nemen dat de gewone materialistische wetenschap en alles wat het produceert, aan cognitie, data, kennis, projecties van toekomstige gebeurtenissen, politieke beslissingen, beleid of technologieën, zouden leiden tot ondubbelzinnig verduidelijkende waarheidsgetrouwe verklaringen of definitieve conclusies over het leven, de mensheid, de realiteit, ons lichaam, onze ziel, onze geest, spiritualiteit, spirituele verschijnselen, de geestelijke wereld of religie.

Dus, indien er met de wetenschap NIET wordt gesjoemeld, of gemanipuleerd en het zichzelf ervan weerhoudt te beweren dat het alwetend is en eerlijk de beperkingen ervan erkent (de nrs. 1-7), dan zou het resultaat van onderzoek en cognitie relevant kunnen zijn.

Echter in dat geval zal het ook slechts een gedeeltelijk aspect van de werkelijkheid weergeven, en mag het NIET ONS HELE LEVEN DICTEREN, noch de politiek, noch het beleid en de technologieën die we ontwikkelen.

Het zou gebruikt kunnen worden in het algehele proces om tot een ware wetenschap te kunnen komen. Het blijft echter een kwestie van er zeer voorzichtig mee omgaan.

De uitgebreidere versie kunt u hier lezen: Fundamentele Vooringenomenheid en Valsheden vd Materialistische Wetenschap -P. Steensma.pdf

M.b.t. COVID-10/Corona heeft het relaas dat ons wordt voorgeschoteld al talloze ongerijmdheden laten zien. Dit blijkt alleen al op basis van de genoemde Acht fundamentele Vooringenomenheden en Valsheden van de materialistische wetenschap. Daar komt de COVID-19/Corona niet doorheen.

Een dergelijke opsomming als gedaan is inzake de “Climate Change Hoax”, kan daar tevens ook nog voor worden gedaan om het specifieker en gedetailleerder aan te tonen.

En het is dus vanwege deze problemen dat we ons wereldbeeld opnieuw moeten definiëren en uitbreiden naar een degelijk, holistisch wereldbeeld dat resulteert in een waarheidsgetrouwe wetenschap, zodat we goede politieke beslissingen, goed beleid en maatregelen kunnen genereren, alsook technologieën (producten en diensten) die weldoende zijn voor de mensheid.