Personal Consulting


In deze Consulting worden actief de wereldbeschouwing die Heartworkz hanteert toegepast. Deze stelt de mens centraal in zijn/haar 4-ledige opbouw die zich openbaart in de ermee corresponderende 4 elementen. Omdat het leven op aarde uit deze 4 elementen is opgebouwd vormen zij de basis voor onze verbinding met de wereld.

Vanuit onze 4-ledige opbouw vertalen die elementen zich in ons ook als de scheppende krachten die we in ons leven op de ermee samenhangende 4 gebieden kunnen aanwenden.

De 4 basis-tools van de hartekrachten corresponderen tevens met deze 4 gebieden.

De Consulting werkt zo vanuit het volgende integrale plaatje:

1. Vuur / Geest / 'Ik': Uw biografie, idealen en wereldbeschouwing.

2. Licht-Lucht / Ziel: Uw ziel, uw gaven en kwaliteiten, uw karakteristieke eigenschappen. Uw gevoelswereld, stemmingen, gevoelens en gevoelshoudingen naar anderen. Met en in uw Ziel kunt u bewustzijns-processen laten plaatsvinden.

3. Water / Levenskrachten: Uw talenten, temperament(en), interesse sferen voor bepaalde levensgebieden en beroepen, gewoonte-patronen, energie-huishouding.

4. Aarde / Fysiek: Uw constitutie, orgaan sterktes/zwakheden, fysiognomie.

Deze 4 gebieden vormen het raamwerk van het consultings-proces om gericht en bewust de issues aan te kaarten en daarvanuit opties uit te werken om er iets aan te doen.

Die keuze om ergens bewustzijn over te verkrijgen maakt uw geest of 'Ik', uw unieke wezen. Uw 'Ik' kan zijn weg vinden via uw ziel op de gebieden van uw denken, en de dieper liggende gebieden van het voelen en willen. Uw 'Ik' zit tevens verankerd in uw hart. Daarin zit uw intuïtieve en liefdevolle bron die alles weet over uw zelf, en die daarvanuit uw denken, voelen en willen met elkaar in harmonie weet te brengen. Daarom kan ook uw 'Ik' in uw hart de deur openen naar die bron. Derhalve streeft de werkwijze van Heartworkz ernaar om uw 'Ik' bewust de kwaliteiten en werkzaamheid van uw hart op deze 4 gebieden te laten activeren. U ontwikkelt daardoor ook een nieuwe scheppende kracht: die van bewuste vrije liefde, het zgn. 5de element.

De werkwijze helpt u om toegang te krijgen tot deze bron, zodat u de link ermee kunt versterken om de issues die u tegenkomt daarvanuit te kunnen transformeren en ten goede te keren. Om de kwaliteiten en werkzaamheid van het hart te activeren wordt vanuit de bovenstaande 4 gebieden naar de volgende 4 te bereiken doelen toe gewerkt, en daarvoor nadere input aangedragen:

1. 'Openmindedness' (vanuit een open Geest of 'Ik' focussen op de verschijnselen). Hier is het de bedoeling dat uw issues aan bod kunnen komen zodat ze kunnen zijn zoals ze zijn, zo de weg vrij makend 'van een open mind naar een open hart'. Te bestreven is hier een houding van onbevangenheid, het vrije laten stromen en verwondering. Daaruit vloeit een bereidheid voort om u open te stellen om issues aan te gaan, want van niets komt niets. De focus daar vanuit brengt het doel en uw daarbij horende idealen in kaart. Omdat u kunt kiezen hoe die richting te bepalen komt hier een eerste vrijheids-moment, alsook moed, om de hoek kijken. En zo een eerste kennismaking met uw kijk op uzelf en de wereld.

2. Denken'Gevoel voor waarheid' (verbinding met element Licht/Lucht en die uw 'Ik' eerst maakt met uw Ziel. Wat.). De bedoeling is om een zo volledig mogelijk en waarheidsgetrouw beeld uit te kristaliseren van de issues, en om uw creativiteit voor oplossingen er van op zinvolle wijze te stimuleren. Door te werken aan een helder levendig gevoelvol denken, een helder bewustzijn, kunnen de werkelijkheid en nieuwe oplossingsrichtingen zich openbaren. U kunt dan ook naar een toetsing ervan aan het gevoel in uw hart werken. Een mooi voorbeeld van levendig denken kan zijn beeldspraak. Uitglijders zijn hier: illusies, abstracties, wilde fantasieën, hallucinaties, alleen droog intellectueel denken, vooronderstellingen, veroordelingen, en als houding bv die van de donderaar.

3. Voelen – 'Empathisch inleven in de processen in de wereld en in de ander' (verbinding met element Water en die u met uw 'Ik' via uw Ziel maakt met uw Levenskrachten. Hoe). Een eerste stap in de verkenning van de dieperliggende werkingen en procesen die de issues mede laten ontstaan. Hier is uw gevoel een bewustzijns- en sturings-instrument om iets te kunnen onderzoeken en aan te voelen, ergens gevoelvol in mee te bewegen, vanuit een neutrale insteek (geen sym- of antipathie, al kunt u dat wellicht eerst tegenkomen). U kunt dan de eigenlijke behoeften en impulsen die bij de issues spelen helder te krijgen, de hindernissen daarin identificeren en te ondernemen acties uitwerken. Een bewustere werkzaamheid met uw levenskrachten en energiehuishouding valt hier ook onder. Hierbij past het streven naar een zuiver geweten, getoetst in het hart. Verraad kan hier bv als een extreme tegenwerking mee samenhangen.

4. Willen – 'De wil om het goede te doen in de wereld' (vebinding met element Aarde, in het fysieke manifesteren van uw 'Ik' -uw idealen- op aarde. Waarom). Hier komt de bron aan bod van het waarom die de processen en handelingen in gang zet, de achterliggende zin(idealen) van uw behoeften. Het is het gebied waarin de vorige 3 ook doorheen werken, die u als toetsstenen erbij kunt gebruiken om na te gaan of het klopt. Door uw 'doen en laten' nader onder de loep te leggen kunt u ernaar toe werken om uw handelingen in samenklank te brengen met de buitenwereld, en zo een voltrekker te worden van het goede voor uzelf en de wereld. We kennen dit als intuïties. Daar zitten alle 3 de vorige stappen in verweven, en u weet gewoon: dit is goed. Een tegenwerking ervan is de leugen, of ook wel het verdonkeremanen van de waarheid en dus het goede.