Assessment Tools


De assessment tools bestaan uit 4 peilers. Deze peilers zijn gebaseerd op een integratie van 3 met elkaar samenhangende gebieden (vanuit de toegepaste wereldbeschouwing), t.w.:

I. De 4-ledige basis van de mens, in geest, ziel, levenskrachten en fysiek lichaam

II. De scheppende krachten die voortvloeien uit de 4 elementen, vuur, licht/lucht, water en aarde

III. Het optimalere activeren van de werkzaamheid van de 4 basis-tools van het hart, t.w.: openmindedness, gevoel voor waarheid, empathie in de ander en processen, en de wil om het goede te doen.

Integraal levert dit de volgende assessment tools op (met een paar voorbeelden van daarbij behorende sub-vragen):

1. Hoe staat het met de openmindedness ? Is er een open houding ? Worden issues open, helder en met een duidelijke focus aangegaan ? Met wat voor intentie gaat dat ? Heeft die een constructieve, positieve inslag ? Is die gestaag ? Is dat er een van geestdrift ? Hoe werkt de geest; het vuur.

2. Hoe staat het met het gevoel voor waarheid ? Klopt de visie en missie ? Hoe werken de bewustzijnsprocessen in het bedrijf ? Hoe komt de creativiteit tot zijn recht ? Hoe zit het met de keuzes die gemaakt worden ? Hoe zit het met de bedrijfsvoering ? Hoe zit het met de organisatie-structuur ? Hoe werkt de ziel; licht/lucht ?

3. Hoe staat het met het de empathie in de ander en de processen in het bedrijf ?
Hoe is de onderlinge verstandhouding ? Hoe werken de talenten van de mensen door in hun werk en in de processen van de bedrijfsvoering ? Hoe is het met het personeelsbeleid ? Hoe is het met de energetica in het bedrijf ? Is er een goede vibe ? Hoe werken de levenskrachten; water ?

4. Hoe staat het met het intuïtieve, de wil om het goede te doen ? Hoe lukt het om de zaken concreet te maken, zodat die in overeenstemming zijn met het "ware-bedrijf" wat betreft de missie, visie, bedrijfsvoering, organisatie-structuur, bedrijfscultuur, personeelsbeleid, omgang met klanten en bijdrage in de wereld en samenleving ? Loopt het bedrijf gesmeerd, soepel, goed gecoördineerd ? Hoe werken de (fysieke) manifestatie-krachten; aarde ?

Door een assessment van de situatie vanuit deze 4 criteria kunnen voor elk gebied en op integrale wijze oplossingsrichtingen worden uitgewerkt.